Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca na oświadczenie.

W wyżej wymienionym oświadczeniu należy podać:
  • dane pracodawcy i cudzoziemca;
  • datę rozpoczęcia pracy oraz czas jej trwania;
  • rodzaj umowy;
  • wynagrodzenie brutto;
  • zawód oraz miejsce wykonywania pracy;
  • określić podklasę Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej;
  • okazać dowód wpłaty w wysokości 30 zł, zaświadczenie o niekaralności, dokument tożsamości pracodawcy a także kopię dokumentu podróży cudzoziemca.
W ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania oświadczenia, Powiatowy Urząd Pracy wprowadza je do ewidencji bądź sporządza decyzję odmowną w tejże sprawie. W niektórych przypadkach czas może się nieznacznie wydłużyć.

Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca

Oświadczenie (dla prac nie sezonowych), a obowiązki pracodawcy
 
Dając pracę (na podstawie oświadczenia) należy wiedzieć, że wiąże się to z pewnymi obowiązkami ze strony pracodawcy, jest on zobowiązany do:
 
  • powiadomienia (pisemnie) PUP o podjęciu lub też o niepodjęciu pracy przez Ukraińca, jeżeli cudzoziemiec podjął zatrudnienie,
  • pracodawca powinien podpisać z nim umowę, przy czym musi mieć na uwadze warunki zawarte w oświadczeniu a także po uprzednim przedstawieniu mu tłumaczenia umowy,
  • dopełnienia takich samych obowiązków jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ZUS w ciągu 7 dni),