Każda firma, która chce zatrudnić obcokrajowca, np. Ukraińca, musi zadbać o to, by miał zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Dokument jest wydawany przez właściwego wojewodę, a przyszły pracownik może go otrzymać wtedy, gdy o zezwolenie wnioskuje pracodawca. Dzięki temu urząd otrzymuje informacje o obowiązkach zawodowych, miejscu zatrudnienia, czasie ważności umowy oraz warunkach pracy, jakie czekają na nowozatrudnioną osobę.

4 kroki, jakie musisz podjąć, by uzyskaćzezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Zauważmy, że praca w Polsce dla wielu cudzoziemców wiąże się koniecznością załatwienia licznych formalności. Dlatego skorzystajmy z instrukcji, według której należy postępować, co na pewno przyczyni się do sprawniejszego uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Zwróćmy też uwagę na czas, podczas którego obcokrajowcy mogą legalnie wykonywać obowiązki zawodowe w Polsce. Mowa tu o 6 lub 12 miesiącach, później konieczne jest uzyskanie pozwolenia na pracę.

  1. Starania o pozwolenie na pracę dla obcokrajowca należy rozpocząć od wypełnienia specjalnego oświadczenia. Zawarte są tam informacje odnoszące się do formy zatrudnienia, danych firmy oraz warunków pracy, jaką chce podjąć Ukrainiec. Poza tym cudzoziemiec również zapisuje tam informacje na swój temat. Pamiętajmy też, że oświadczenie wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 30 złotych.
  2. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie formularza zatrudnienia obcokrajowca w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku musimy wybrać placówkę znajdującą się w mieście, gdzie zlokalizowana jest siedziba firmy, bądź mieszka tam na stałe jej właściciel. Poza tym Powiatowy Urząd Pracy wpisuje oświadczenie do ewidencji.
  3. Pamiętajmy też, że oryginał formularza zatrudnienia cudzoziemca musi zostać przekazany pracownikowi, dzięki temu będzie mógł starać się o uzyskanie wizy lub pozwolenia na pobyt w Polsce. Więcej o pracy na oświadczenie przeczytamy tutaj. Takie formalności trzeba załatwić w placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju, z którego chcemy zatrudnić obcokrajowca, czyli np. z Ukrainy.
  4. Jeżeli cudzoziemiec przybył już do Polski, to pracodawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Powiatowy Urząd Pracy. Należy uczynić to pisemnie. Poza tym pamiętajmy, że jeżeli pomimo otrzymania zezwolenia na pracę dla obcokrajowca, ten nie się nie zjawi, to mamy 7 dni, by zgłosić ten fakt. Czas należy liczyć od daty, jaka była zapisana w formularzu i widnieje w ewidencji oświadczeń.

Zwróćmy też uwagę na to, że każdy pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, musi dowiedzieć się, czy jego zezwolenie na pracę dla obcokrajowca jest ważne. Niedopilnowanie tego faktu wiąże się z surowymi karami, m.in. grzywną, ograniczeniem wolności, a nawet jej pozbawieniem na okres do 3 lat.

Formularz zatrudnienia obcokrajowca – wybierz typ zezwolenia

Warto podkreślić, że w trakcie starania się o pozwolenie na pracę w Polsce, trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie formularza zatrudnienia cudzoziemca. Przede wszystkim jest to związane z możliwością uzyskania uprawnień odpowiednich do obowiązków zawodowych, jakie ma wykonywać. Szczególnie jest to istotne w przypadku Ukraińców, który chcieliby np. stać się członkami jakiejś spółki. Jednak nie jest to jedyny przykład, dlatego dowiedzmy się więcej na ten temat.

Typ A

W tym przypadku pozwolenie na pracę dla osoby z innego kraju dotyczy tych cudzoziemców, którzy będą wykonywali obowiązki zawodowe w firmie, której siedziba i oddział znajdują się w Polsce. Ważne jest też, by jej właściciel mieszkał tam na stałe. Bez wątpienia to najpopularniejszy rodzaj wydawanego zezwolenia.

Typ B

Ten rodzaj zezwolenie na pracę dla cudzoziemca jest przyporządkowany do członków zarządu w przedsiębiorstwie lub w spółce kapitałowej. Istotne jest jednak to, by zainteresowana osoba pełniła jakieś funkcje we wcześniej wspomnianych podmiotach. Pozwolenie typu B jest też przeznaczone dla obcokrajowców, którzy są komplementariuszami bądź prokurentami. Konieczne jest tylko to, żebyśmy w tym przypadku zwrócili uwagę na czas pełnienia tego stanowiska. Minimalny okres to pół roku w ciągu poprzednich 12 miesięcy.

Typ C

Jeżeli obcokrajowiec pracuje w zagranicznej firmie, ale konieczny jest jego pobyt w Polsce w ciągu co najmniej 30 dniu w roku, to konieczne jest to, by miał pozwolenie na pracę dla obcokrajowca typu C. Wtedy może przebywać w Polsce całkowicie legalnie i kontynuować wykonywanie swoich obowiązków zawodowych.

Typ D

W przypadku zezwolenie na pracę dla mieszkańca innego kraju typu D dotyczy on osób oddelegowanych na określony czas do Polski. Jednak będzie to odpowiedni dokument tylko wtedy, gdy pracodawca cudzoziemca nie ma swojej siedziby czy filii w Polsce. Poza tym ważne jest, by była to zagraniczna firma.

Typ E

Zezwolenie typu E nie jest często stosowane. Jednak powinniśmy wiedzieć, że dotyczy obcokrajowców, którzy zostają wysłani do pracy w Polsce przez zagraniczną firmę. W tym przypadku istotny jest czas, ponieważ pozwolenie na pracę dla cudzoziemca dotyczy okresu dłuższego niż 30 dni, ale w ciągu pół roku, a nie całego jak było w przypadku typu C.

Typ S

Warto zaznaczyć, że typ S jest wybierany w przypadku pozwoleń na pracę sezonową. Zazwyczaj odnosi się to do pomocy w ogrodnictwie, rolnictwie lub turystyce, np. jako pilot wycieczek. Zauważmy też, że praca sezonowa może być wykonywana nie dłużej niż 9 miesięcy w ciągu jednego roku. Więcej szczegółów na temat tego pozwolenia przeczytamy w innym artykule.

Kiedy cudzoziemiec może dostać zezwolenie na pobyt czasowy?

Zauważmy, że każdy obcokrajowiec, który chce przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, musi ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Jednak w tym przypadku obowiązują też pewne ramy czasowe, ponieważ dokument jest wydawany na maksymalnie 3 lata. Konieczne jest także, żebyśmy sobie zdawali sprawę, iż zezwolenie nie przedłuża się samoczynnie. Każdy cudzoziemiec musi ponownie przejść całą procedurę. Jednak może to zrobić dopiero wtedy, gdy wyjedzie z Polski i znajdzie się w miejscu swojego stałego zamieszkania.

Warto też podkreślić, że pozwolenie na pobyt czasowy jest wydawane tylko w określonych sytuacjach. Zazwyczaj wiąże się to z chęcią kontynuowania pracy w Polsce. Wtedy konieczne jest podanie danych przyszłego pracodawcy. Poza tym istnieją też inne powody, np.:

  • przybycie do członków rodziny przebywających lub mieszkających na stałe w Polsce,
  • studiowanie bądź udział w kursie przygotowującym do podjęcia studiów,
  • ofiary handlu ludźmi,
  • prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski,
  • rozpoczęcie badań naukowych w Polsce.

Zaznaczmy też, że zezwolenie na pobyt na czas określony wiąże się z opłatami w wysokości od 340 do 440 zł. Przy negatywnej decyzji pieniądze zostają zwrócone. Natomiast w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, konieczne jest jeszcze wpłacenie dodatkowych 50 zł na poczet karty pobytu.

Po załatwieniu wszystkich formalności cudzoziemiec może legalnie pracować w Polsce, zgodnie z warunkami, jakie wiążą się z określonymi dokumentami.